تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۰۲

پیام: حکم صادره در خصوص محکومیت به جزای نقدی در بزه توهین قابل تجدیدنظرخواهی است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۲۵۴۹۰۱۲۴۲ شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۰۲۵۱۸۰۰۱۴۷ شعبه: شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی(جزایی) شهرستان شهر ری تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲- ۰۹:۵۷ قاضی: عبدالله شمس ناتری

رای دادگاه

درخصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه ۱۰۴/۹۴۰۵۵۰ موضوع اتهام آقای علی حاجی وند سورانی فرزند ق. متولد ۱۳۵۱، فاقد سابقه کیفری،باسواد،متاهل،آزاد با معرفی کفیل، دایر بر فحاشی ؛ از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، مفاد گزارش ارسالی از ناحیه کلانتری ۱۷۳ امین آباد شهرری در مقام تبیین نحوه ارتکاب عمل مجرمانه مزبور توسط خاطی یاد شده مورخ ۱۴/۷/۹۴، شکوائیه ابرازی شاکی خصوصی آقای الف.م. م. فرزند ع.الف.، در تشریح و چگونگی بروز بزه توسط متهم پیشگفته و اظهارات وی مبنی بر اینکه نامبرده در محل مبادرت به فحاشی به اینجانب نموده است از وی شکایت تقاضای رسیدگی و مجازات قانونی وی را دارم. مودای گواهی گواهان تعرفه شاکی هر کدام با مشخصات سجلی مقیده در اوراق استشهادیه مضبوط پرونده و نیز تحقیقات محلی از مطلعین در محل توسط ضابطین قضایی به شرح مورخ ۴/۸/۹۴ پیوستی پرونده ،مفاد کیفرخواست تحت شماره ۲۱۱۰ مورخ ۲۴/۹/۹۴ اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری همگی در تایید و تسجیل ادعای معنونه ،به نتیجه جامع تحقیقات و بررسیهای تکمیلی متداوله در ما نحن فیه، دفاعیات بلاوجه و غیر موثر متهم و اظهارات وی مبنی بر اینکه د رمحل وقوع بزه ادعایی شاکی حضور داشتم اما فحاشی نکردم. ،به شرح اوراق بازجوئیهای مأخوذه نزد مراجع انتظامی و قضایی شعبه ۵ دادیاری دادسرای ذیربط ودر دادگاه، به حکایت صورتجلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایرقرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات أمر شرح اتهام انتسابی به متهم را بنظر ثابت و مجرمیتش رامحرز تلقی مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناظر به مواد ۲و۱۴و۱۸و۱۹و۱۴۰و۱۴۱و۱۴۴ و۱۶۰و۱۶۱و۱۶۶و۱۶۷و۱۷۱و۱۷۲ و۱۷۴و۱۷۵ همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم برمحکومیت متهم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت،صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

شمس* رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۲۵۴۹۰۱۲۴۲ شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۰۲ شعبه: شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶- ۱۱:۰۵ قاضی: محمدحسین سمیعی قاضی: حمیدرضا زجاجی

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای علی ح.و. بطرفیت آقای الف.م. م. از دادنامه شماره ۱۴۷- ۹۵ به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرری که متضمن محکومیت نامبرده باتهام فحاشی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی شده است وارد نمی‌باشد زیرا استدلال دادگاه محترم موجه ومستند ومدلل است و نیازی به تکرار نیست ولایحه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج درماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است ودادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه دراین فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بندالف از ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می نماید واین رای قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه حمیدرضا زجاجی محمدحسین سمیعی