هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می ‌باشد که موظفند در چارچوب قانون و آئین ‌نامه اجرائی آن و آئین ‌نامه مالی ‌سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی ‌را که بموجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه ‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از‌تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در‌ عملیات اجرائی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.