تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۶ ممکن است به عمل آید.
به بستانکارانی که جزو صورت نیامده‌ اند سند عدم کفایت دارائی داده خواهد شد.