ماده 83 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

کلیه پرسنل برای نیل به درجه یا رتبه بالاتر باید مدت توقف مقرر در درجه یا رتبه مربوط را برابر روابط ضوابط و مقررات این قانون طی نمایند و‌ جزء در مورد پرسنل منتسب، حداقل نصف آن در آخرین درجه یا رتبه در شغل سازمانی باشند.