دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در صورت درخواست محکوم علیه و در چارچوب قوانین، بنا به تشخیص و تصمیم خود - در حد ضرورت- به وی مرخصی بدهد.