طرح دعوی اثبات زوجیت در محل سکونت زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/11
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع

طرح دعوی اثبات زوجیت در محل سکونت زوجه

پرسش

مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده در دعوای اثبات زوجیت آیا زوجه می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی نماید؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، نظریه اقلیت مطلوب است و دعوای اثبات زوجیت مطروحه از ناحیه خواهان به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده در دادگاه محل اقامت خواهان (زوجه) قابلیت رسیدگی دارد.

نظر اکثریت

آنچه که در ماده 12 به آن اشاره شده دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین است و اختیار اقامه دعوی در محل اقامت خواهان در دعاوی مورد نظر را به زوجه داده است؛ بنابراین در مواردی که دعوی اثبات زوجیت مطرح می‌باشد، چون اصل زوجیت ثابت نیست از شمول ماده 12 قانون یاد شده خارج می‌باشد. ضمن اینکه این ماده، استثنایی بر صلاحیت محل اقامت خوانده است و هرگاه در موارد شمول استثنا تردید شود باید به قدر متیقن اکتفا کرد. لذا در دعوای مذکور زوجه نمی‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی نماید.

نظر اقلیت

با عنایت به بند 2 ماده 4 قانون حمایت خانواده که اساساً رسیدگی به دعاوی راجع به نکاح دائم (موقت و اذن در نکاح) را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته و از طرفی ماده 12 قانون مذکور بعد از بیان اختیار زوجه در طرح دعاوی در محل سکونت خود یا محل اقامت خوانده صرفاً در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد، استثناء نموده است؛ بنابراین دعوی اثبات زوجیت نیز که در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد مشمول صدر ماده 12 قانون مذکور بوده و از حیث صلاحیت می‌توان در محل سکونت خواهان (زوجه) طرح گردد.

منبع
برچسب‌ها