چنانچه اخبار و اطلاعات واصله راجع به قضات پس از بررسی ابتدایی بی‌اس-اس تشخ-یص داده شود با پیشنهاد قاضی مس-ئول و موافقت معاون، بایگانی و در غیر این صورت، پس از ارزیابی و اتخاذ تصمیم مقتضی در سوابق محرمانه ضبط و نگهداری می‌شود.