اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها