‌فصل هفتم - رسیدگی به دعاوی بازرگانی: از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

دادگاهها میتوانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحیتدار ایران ‌از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کنند. برای انجام این منظور نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اطاق ‌بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستانها یک یا چند هیأت که هر هیأت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد.‌ مدت عضویت در هیأت مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضاء آن بلامانع میباشد.
تبصره - وزارت دادگستری آئین‌ نامه مربوط به انتخاب هیأت ‌ها و جانشین اعضای مستعفی یا متوفی و یا اشخاصی را که قبل از پایان مدت چهار‌سال به علت وجود موانع قانونی قادر به ادامه عضویت در هیأت‌ ها نباشند تصویب و به موقع اجرا خواهد گذاشت.
در موارد مذکور در ماده ۲۸ دادگاهها می‌توانند وظایف زیر را به هیأت مذکور در ماده قبل محول نمایند:
۱ - کارشناسی در موضوعاتی که به نظر دادگاه اظهارنظر هیئت درباره آن ضروری باشد.
۲ - داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیأت تراضی کرده باشند.
۳ - داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آید.
مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هیأت‌ های مذکور در این ماده نیز لازم‌الرعایه میباشد.