فصل دوم - شرایط صدور پروانه انتشار رسانه از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

متقاضیان پروانه انتشار رسانه باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه ای که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی است، به انضمام مدارک زیر از طریق سامانه الکترونیکی ذی‌ربط، بارگذاری و شماره (کد) رهگیری دریافت کنند:
الف - عکس پرسنلی
ب - تصویر شناسنامه از تمام صفحات
پ - تصویر کارت ملّی
ت - تصویر آخرین مدرک تحصیلی که به تأیید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد.
ث - تصویر آگهی تأسیس شخص حقوقی در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)
تبصره - تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.
چنانچه متقاضی پروانه انتشار رسانه، شخص حقوقی باشد، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسئول باید با معرفی کتبی بالاترین مقام شخص حقوقی باشد.
تبصره ۱ - بالاترین مقام درخواست کننده پروانه باید واجد کلیه شرایط مندرج در ماده (۹) قانون مطبوعات باشد.
تبصره ۲ - ادامه فعالیت رسانه در صورت تغییر بالاترین مقام شخص حقوقی و هرگونه تغییر در زمینه فعالیت و محدوده جغرافیایی فعالیت شخص حقوقی باید با تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات باشد.
تبصره ۳- ادامه انتشار رسانه در صورت انحلال شخص حقوقی مجاز نیست.
احزاب، سازمان ها و جمعیت های سیاسی در صورتی می‌توانند تقاضای صدور پروانه انتشار رسانه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را از طرف وزارت کشور دارا بوده و مرجع صلاحیت دار قضایی رأی به انحلال آنها نداده باشد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور پروانه انتشار رسانه سازمان های غیردولتی غیر ایرانی در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با کسب موافقت وزارت امورخارجه، استعلام از مراکز ذی ربط و دریافت مدارک مورد نیاز بررسی و اقدام لازم را به عمل می آورد.
انتشار رسانه داخلی یک سازمان، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط زیر است:
الف - درخواست انتشار رسانه و معرفی مدیر مسوول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسوول آن مرکز باشد.
ب - مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست‌کننده و فقط برای استفاده کارکنان ‌باشد.
پ - فاقد هر گونه آگهی بازرگانی و تبلیغاتی به جز آگهی های مرتبط با صاحب امتیاز باشد.
ت - رایگان باشد.
تبصره ۱ - ‌به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می‌شود.
تبصره ۲ - صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمان های دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.
عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) قانون مطبوعات و این آیین نامه از سوی رسانه داخلی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف، موجب لغو مجوز خواهد شد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز، پروانه انتشار و برای مدیر مسئول، کارت مدیر مسئولی صادر می‌کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند برای اجرای ماده (۱۱) قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در صورت درخواست متقاضی، ظرف (۱۵) روز دلایل مخالفت هیئت نظارت بر مطبوعات با تقاضای انتشار رسانه را به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.
متقاضیانی که صلاحیت انتشار رسانه توسط آنان بر اساس بند (۴) و یا تبصره (۵) ماده (۹) قانون مطبوعات، مورد تأیید هیئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمی توانند مجدداً درخواست انتشار رسانه کنند.
تاریخ رسمی ثبت درخواست پروانه انتشار رسانه، زمانی است که مدارک مورد نیاز، از سوی درخواست کننده ارایه شده باشد.
در صورت فوت صاحب امتیاز، وراث قانونی واجد شرایط وی در درخواست صدور امتیاز رسانه مورث خود، حق تقدم دارند، مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه وراث در مهلت قانونی مذکور در ماده (۱۶) قانون مطبوعات از درخواست انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار رسانه نکنند، پروانه انتشار لغو می‌گردد.