رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.