ماده 19 شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

کارشناس مرتبط بهزیستی، پس از نظارت و ارزیابی، نتایج ارزیابی شامل چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی را به موسسه ابلاغ و به همراه متن گزارش در سامانه مربوط بارگذاری می‌نماید.