وظایف خزانه دار:
۱ - نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیتھای مالی کانون
۲ - ارائه گزارش عملکرد فصلی امور مالی کانون به ھیئت مدیره
۳ - کمک در تھیه و تنظیم بودجه سالانه و ھمچنین تراز مالی فصلی و یا سالیانه
۴ - ھمکاری با حسابرس کانون
۵ - امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی مشترکاً با مدیرعامل کانون.