ماده 13 اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی

حسابرس می ‌تواند از تمامی امور صندوق اطلاع حاصل کند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجرای وظایف وی نباید مانع جریان عادی کار صندوق شود.