حق رسیدگی علنی
محاکمات در همه دادگاه‌ ها علنی برگزار می ‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنائات پیش ‌بینی ‌شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آن‌ ها را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آن ‌ها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل، می‌ تواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند.