هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.