ماده 15 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

(الحاقی 1385/08/01)- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 لغو می‌ گردد.