در مورد محکومیت الزام به تحصیل، به محک-وم اخطار می‌شود طبق رای دادگاه در یکی از آموزشگاه‌های معتب-ر مورد تایید قاض-ی اج-رای احکام مبادرت به تحصیل کند.
تبصره - محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تاییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند.