تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۳/۳۳۸
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۵۰۰

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به نگارش ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنبط از این ماده این است که اخذ تعهد کتبی از مرتکب به شرح مقرر در ماده مذکور بایستی قبل از صدور قرار تعویق صدور حکم باشد تا زمینه صدور قرار فراهم شود. در غیر این صورت چنانچه مرتکب از دادن تعهد امتناع نماید, با توجه به بند (ب) ماده ۴۰ قانون مذکور, شرایط صدور قرار محقق نشده است.
مستند به بند (ب) ماده ۴۰ مجازات اسلامی ۱۳۹۲, چنانچه مرتکب از دادن تعهد موضوع ماده ۴۱ قانون مذکور امتناع کند, همان طور که به شرح بالا اعلام شده شرایط صدور قرار تعویق حکم و تعلیق اجرای مجازات فراهم نیست.