کسانی که در مزایده مال غیرمنقول شرکت میکنند باید صدی پنج بهاء مال غیرمنقول ارزیابی شده را به‏ صندوق اداره تصفیه تا روزی که برای مزایده مقرر شده بسپارند هرگاه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آن که پیشنهاد دهنده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد خسارت وارده از مبلغ سپرده برداشت خواهد شد.