مجوز اولیه تاسیس حزب جهت راه‌اندازی آن و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده (۶) این قانون و برگزاری مجمع عمومی موسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.
تبصره ۱- هیات موسس موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی موسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه اقدام نماید در غیر این صورت مجوز اولیه تاسیس باطل می‌شود.
تبصره ۲- هیات موسس می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه و با تایید کمیسیون احزاب این مهلت را تنها برای یک بار به مدت سه ماه تمدید کند.
تبصره ۳- تا زمانی که احزاب پروانه فعالیت نهائی را دریافت نکرده‌اند حق فعالیت حزبی ندارند.