ماده 55 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاه موظف است در کلیه آموزشها و در حین خدمت برنامه های لازم را به منظور کسب آمادگی جسمانی پرسنل، متناسب با ماموریتها پیش بینی و اجراء نماید.