مدارک یاد شده در بندهای(د)و(ه‍)ماده(۳)باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده(از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره)اطمینان حاصل گردد.استعلام‌کننده باید زمان اخذ تاییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یاد شده گواهی نماید.