تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۵۰۹۹۸۰۲۹۲۰۰۰۵۸۹

پیام: در بزه توهین، تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- م.ع. ب. مبنی بر توهین موضوع شکایت اقایان ۱- الف. ق. ۲- م. ع.ش. و در خصوص اتهام اقای ی. ش. مبنی بر توهین موضوع شکایت اقای ح. الف. و در خصوص اتهام اقای پ. ت.ز. مبنی بر توهین موضوع شکایت اقایان ۱- الف. ق. ۲- م. ع.ش. به نظر دادگاه با توجه به اظهارات اقای م. ع.ش. و گزارش مرجع انتظامی و گواهی شهود در جلسه رسیدگی و گواهی شهود در دادسرا وکیفرخواست صادره از طرف دادسرای ناحیه ۱۶ تهران و علی رغم دفاعیات اقای م.ع. ب. در مجموع بزه توهین از طرف م.ع. ب. نسبت به اقای م.ع.ش. محرز می‌باشد لذا دادگاه به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی اقای م. ع.ب. را بدل از شلاق به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید.به نظر دادگاه در خصوص شکایت سایر شکات علی رغم کیفرخواست صادره از طرف دادسرا با توجه به عدم کفایت ادله اثباتی و انکار شدید متهمین بزه انتسابی احراز نمی گردد.لذا دادگاه در خصوص شکایت سایر شکات به استناد ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری واصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت اقایان م.ع. ب. و ی. ش. و پ. ت.ز. صادر می نماید و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری است و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۱۴۴ دادگاه کیفری ۲ تهران-مصطفی سامنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ع. ب. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۸۱۸ مورخ ۹۵/۸/۲۶ صادر شده از شعبه ۱۱۴۴ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن به اتهام توهین نسبت به آقای م. ع.ش.، به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق دولت محکوم گردیده است و نیز تجدیدنظر خواهی آقایان الف.ق.، م. ع.ش. و ح.الف. نسبت به قسمت اخیر دادنامه مزبور که رای بر برائت آقایان ی. ش.، م.ع. ب. و پ. ت.ز. از اتهام توهین اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و توضیحات طرفین در مراحل دادرسی و اظهارات دو تن از گواهان تعرفه شده از سوی شکات به دادگاه بدوی بشرح اوراق ۵۳ و ۵۴ پرونده، دادنامه مزبور در هردو قسمت به درستی و موافق موازین اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نیست و اینکه اعتراض موثری که نقض و بی اعتباری دادنامه را موجب شود بعمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظر خواهی نامبردگان، النهایه نظر به مجازات مقرره در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (ماده قانونی مستند دادنامه)، دادگاه مذکور در تعیین میزان جزای نقدی معینه دچار اشتباه شده است این دادگاه با اختیار حاصله از ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری، جزای نقدی از مورد حکم را به مبلغ یک میلیون ریال اصلاح می نماید و بدین ترتیب دادنامه تجدیدنظر خواسته، با استناد به مفهوم بند ث ماده ۴۵۰ و وحدت ملاک از بند الف ماده ۴۵۵ قانون مرقوم تائید میگردد.رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه- نعمت ا...نیک نژاد- عقیل نوری فر