در راستای حفظ کرامت و ارزش ‌های انسانی کارکنان، رعایت موارد زیر توسط مدیران دستگاههای مشمول ضروری است:
الف - اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان؛
ب - تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تأمین معیشت مناسب آنان؛
پ - رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابجایی؛
ت - برقراری عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تأکید بر مولفه‌ هایی از قبیل حسن عملکرد، میزان توانمندی، جایگاه و ویژگی‌ های شغلی، در حدود قوانین و مقررات حاکم؛
ث - رفع اخلال در خدمت رسانی مطلوب و برقراری عدالت در اموری مانند ارتقای شغلی یا انتقال و تغییر جغرافیایی محل خدمت کارکنان؛
ج - اختصاص روز یا ساعات مشخص برای ملاقات با کارکنان و تلاش برای رفع مشکلات و عندالاقتضاء پیگیری امور آنان؛
چ - فراهم کردن زمینه دریافت پیشنهادها و ابتکارات کارکنان یا درخواست ‌های آنان و پیش بینی ظرفیت ‌های پاسخ گویی و اطلاع رسانی.