فصل هفتم - دریافتی ماهانه پرسنل

از ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
وجوه دریافتی ماهانه پرسنل کادر ثابت و پیمانی عبارت است از مجموع حقوق و مزایای مستمر به علاوه مزایای شغل منهای کسورات.