تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک(موضوع بند«و»ماده(۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب‌رجوع،به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند.در صورت عدم وجود این واحد،بالاترین مقام شخص مشمول،مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود.در صورت اطلاع ارباب‌رجوع،با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.