قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند ۱۳۰۸/۰۲/۳۱

هر گاه محکوم‌علیه یا مدیون یا کفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید و همچنین اگر مدعی‌علیه برای تامین مدعی‌به مال متعلق به غیر‌ را مال خود معرفی کند و برای وصول حق محکوم‌له یا دائن و یا تامین مدعی‌به عملیاتی نسبت به آن مال بشود محکوم‌له یا دائن و یا طرفی که مدعی‌به او تامین شده مسئول خسارت وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال میتواند برای جبران خسارت خود به سی که مال او را مال خود معرفی کرده است مراجعه کند.
تبصره - اشخاصی که از ابتدای ۱۳۰۳ تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی کرده‌اند نیز مشمول ماده ‌فوق خواهند بود.

محکوم‌علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.

این قانون در ۱۵ خرداد ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر