آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.