ماده 9 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ستاد فرماندهی کل در ارتش بوده و فرماندهی کل را در اداره امور ارتش یاری می‌ نماید و ‌وظایف آن به شرح زیر میباشد:
‌الف - مشاورت فرماندهی کل نسبت به اعمال فرماندهی در ارتش.
ب - تهیه و توسعه تدابیر کلی نظامی (‌استراتژیک) و تهیه طرحهای مربوط مبتنی بر فرمانهای فرماندهی کل با توجه به قوانین، تهدیدات و‌ امکانات کشور.
ج - تهیه و تقدیم اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ تصمیم به فرماندهی کل.
‌د - دریافت فرمانها و تدابیر فرماندهی کل و ابلاغ آنها به نیروهای سه ‌گانه و نظارت بر اجرای فرمانهای صادره.
ه - تهیه طرحها و دستورالعملها بر مبنای فرمانها و تدابیر دریافت شده و ابلاغ آنها به نیروهای سه‌ گانه و نظارت بر اجراء.
‌و - نظارت بر حفظ توان رزمی ارتش.
‌ز - تهیه طرح سازمان و تجهیزات ارتش با توجه به تهدیدات، مقدورات، تدابیر دفاعی و اصول سیاست خارجی کشور با همکاری نیروهای سه‌ گانه و ‌وزارت دفاع و تایید شورای عالی دفاع جهت تصویب فرماندهی کل.
ح - برآورد نهایی نیازمندیهای لجستیکی ارتش.
ط - بررسی و هماهنگ نمودن بودجه‌های پیشنهادی نیروها و ارسال بودجه پیشنهادی ارتش به وزارت دفاع.
ی - همکاری با وزارت دفاع در زمینه تهیه لوایح مورد نیاز ارتش.
ک - نظارت و کنترل کلیه فعالیتهای بیمارستانهای ارتش.