اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی،در مورد موسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود،نمی‌باشند.