مبحث دوم : نظارت و ارزیابی موسسه

از شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
نظارت و ارزیابی موسسه مراقبت خانواده محور، به صورت دوره­ای و موردی توسط مدیران و کارشناسان مرتبط بهزیستی شهرستان، استان و کشور انجام می‌شود. مدیر و کارشناس مرتبط بهزیستی می­توانند هر زمان، موسسه مراقبت خانواده محور را از حیث نحوه اداره، فرایندها و رویه­های جاری و رعایت قوانین، مقررات و ضوابط نظارت و ارزیابی نمایند. اشخاص مذکور باید مدارک شناسایی را در زمان بازدید به همراه داشته و در صورت درخواست ارائه نمایند.
به منظور نظارت و ارزیابی موسسه، مدیر یا کارشناس مرتبط بهزیستی می­تواند:
1- به هر محل ارائه خدمت به کودکان و نوجوانان یا خانواده‌های میزبان، وارد و نسبت به بازرسی هر بخشی از آن اقدام نماید.
2- با کودک و نوجوان و خانواده میزبان در مورد عملکرد موسسه، در محل مناسب و با شیوه­های مناسب مصاحبه نماید.
3- هرگونه سند یا سوابق مرتبط با کودک و نوجوان و خانواده میزبان را بررسی نماید.
مدیر و کارشناس مرتبط بهزیستی برای نظارت دقیق و جامع، می­توانند از تخصص و یا همراهی کارشناسان دیگر حوزه­های بهزیستی و در صورت ضرورت اشخاص متخصص معتمد بهزیستی بهره گیرند.
کارشناس مرتبط بهزیستی، پس از نظارت و ارزیابی، نتایج ارزیابی شامل چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی را به موسسه ابلاغ و به همراه متن گزارش در سامانه مربوط بارگذاری می‌نماید.
در صورتی که گزارش نظارت و ارزیابی متضمن نقض قوانین و مقررات و ضوابط یا ایرادی در نحوه اداره، فرایندها و یا رویه‌های موسسه مراقبت خانواد محور باشد، رییس بهزیستی شهرستان، مبادرت به صدور تذکر کتبی با تعیین مهلت جهت رفع نقص یا ایراد به صاحب امتیاز موسسه می‌کند و در صورت عدم اصلاح، موضوع را به مدیرکل استان گزارش می‌نماید. مدیرکل استان خطاب به مدیر موسسه، اخطارکتبی با قید زمان برای اصلاح، صادرمی‌کند. چنانچه در موضوع واحد دو اخطار کتبی در فاصله دو هفته صادر شده و موسسه نسبت به اصلاح آن اقدام ننماید، مدیرکل استان پرونده را جهت تعیین تکلیف نهایی به سازمان ارجاع می‌نماید. در صورتی­که موضوع اخطار ارتکاب جرم توسط موسسه باشد، چنانچه تداوم فعالیت موسسه به مصلحت کودکان و نوجوانان نباشد، مدیرکل استان نسبت به تعطیل موقّت فعّالیّت آن موسسه اقدام و در اسرع وقت گزارش آن را به سازمان اعلام می‌نماید.
هرگاه فردی از مدیران و کارکنان موسسه متّهم به ارتکاب جرمی باشد، از طریق مدیرکل استان به مرجع قضایی معرفی می‌شود. در صورتی که ادامه فعالیت متّهم متضمن ورود آسیب یا ایراد جرمی به کودکان و نوجوانان باشد، تا زمان تعیین تکلیف متهم توسط مرجع قضایی، مدیرکل استان با صدور اخطار، دستور تعلیق وی را به موسسه اعلام می‌نماید.
به منظور ارتقای کیفیت خدمات موسسات، سازمان با همکاری دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک، نظام پایش و رتبه‌بندی موسسات مذکور را ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این شیوه‌نامه، تهیه می‌نماید تا پس از تصویب در شورای مرجع ملی اجرا­ شود.