این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۱۶ تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.