تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۳۸۲
شماره پرونده: ۹۷-۱۸۶/۲-۲۳۸۲

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

توهین به متوفی چنانچه عرفاً موجب وهن ورثه وی شود، با شکایت هر یک از ورثه به عنوان بزه توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قابل تعقیب است و تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی موید این نظر می­باشد. ضمناً در خصوص هتک عملی میت مطابق ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و در خصوص قذف میت مطابق مقررات خاص خود (ماده ۲۴۵ قانون اخیرالذکر) رفتار می­­شود.