مراجع نظارتی و مدیران دستگاه ‌های مشمول بر اساس نتایج ارزیابی ‌ها چنانچه جرم یا تخلفی را مشاهده نمایند، مراتب را حسب مورد به مرجع قضایی، دادسرای انتظامی قضات یا هیأت‌ های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌ نمایند.