پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.