ماده 3 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.