ماده 99 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خدمت آموزشی - وضع خدمتی پرسنل کادر ثابت و بسیجی ویژه ای است که بدون داشتن شغل سازمانی در یکی از موسسات یا مراکز آموزشی به هزینه سپاه یا وزارت یا ستاد کل آموزش می بینند.
تبصره - جز در مورد آموزشهای بدو استخدام چنانچه دوره آموزش کمتر از 6 ماه باشد پرسنل با حفظ محل سازمانی به صورت مامور دوره را طی خواهند نمود و و در صورتی که دوره آموزش بیشتر از 6 ماه باشد پرسنل در دوران آموزش منتسب خواهند بود.