ماده ۱- اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲- قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ - و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی- مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۲- بند ۱۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند ۲ اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- مصوب ۱۳۶۷- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب ۱۳۸۳ و بند ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی- مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۳- اصول دهم و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳- شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان- مصوب ۱۳۸۶- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۴- اصل بیست و یکم قانون اساسی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان- مصوب ۱۳۸۱، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست- مصوب ۱۳۹۲- و قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک- مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۵- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت- مصوب ۱۳۸۷و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۶- بند ۱ اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند ۱ اصل بیست و یکم و اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، بندهای ۲۱ و ۴۴ اقدامات ملی، بندهای ۱۷ و ۱۹ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور - مصوب ۱۳۹۱ - شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - مصوب ۱۳۶۵، بند ۱ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور - مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱ سیاست های کلی نظام اداری - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۷- بند ۶ اصل دوم، اصل، قانون اساسی و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و دوم قانون اساسی.

ماده ۸ -اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی ام قانون اساسی، قانون اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۰، سیاست های کلی آمایش سرزمین - مصوب ۱۳۹۰، قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ماده ۹- اصول سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.

ماده ۱۰- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات -مصوب ۱۳۶۴ - با اصلاحات بعدی و جزء (۴) بندالف سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی - مصوب ۱۳۸۸ - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۱- بندهای ۸، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۱۲ سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان - مصوب ۱۳۸۶ - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۲- بند ۷ اصل سوم، اصول نهم، بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی.

ماده ۱۳- اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی - قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - مصوب ۱۳۶۲.

ماده ۱۴ - اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ و قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۹.

ماده ۱۵- اصول سوم، ششم، بند ۳ اصل چهل و سوم، پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی.

ماده ۱۶- اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری - مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۱۷ - اصل سوم قانون اساسی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب ۱۳۷۸ - و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۱۸ - بندهای ۸ و ۹ اصل سوم و اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی.

ماده ۱۹- بندهای ۶، ۸، ۹ و ۱۰ اصل سوم، اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاست های کلی نظام اداری - مصوب ۱۳۸۹، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰ و قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶.

ماده ۲۰ - بندهای ۶، ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶.

ماده ۲۱ - اصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور - مصوب ۱۳۶۰ و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۲۲- اصل سوم قانون اساسی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۸، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب ۱۳۹۰ و بند ۱۸ سیاست های کلی نظام اداری - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۲۳ - قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶، قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۸ و بند ۲۰ سیاست های کلی نظام اداری - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۲۴- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲۵ الی ۲۸ و ۴۱، ۵۳ و ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و مواد مختلف سیاست های کلی نظام اداری - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۲۵ - اصل بیست و سوم قانون اساسی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی - مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۲۶- بند ۲ اصل سوم، اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی و قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۶۴ - و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۲۷- بند ۴ اصل سوم، اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی و قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - مصوب ۱۳۶۵.

ماده ۲۸ - اصل هشتم قانون اساسی، ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر - مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۶۴ - و اصلاحات بعدی آن و بند ۴ سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات - مصوب ۱۳۸۰ - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۲۹- بند ۲ اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی - ماده ۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۸- و ماده ۴ قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۳۰ - بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲ و ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات- مصوب ۱۳۸۸، بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد - مصوب ۱۳۸۷.

ماده ۳۱- اصل بیست و دوم قانون اساسی و ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۳۲- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک - مصوب ۱۳۷۲، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب - مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۷ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک - مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۳۳ - بند (ب) اصل دوم و بند ۱ اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک - مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه ای - مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۳۴ - بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک - مصوب ۱۳۸۲، ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶، قانون جرائم رایانه ای- مصوب ۱۳۸۸ و بند ۱۵ سیاست های کلی نظام اداری - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۳۵- فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن - ۱۳۹۰، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱ قانون جرائم رایانه ای - مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۳۶- اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد ۴ و ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند - مصوب ۱۳۸۶، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۸، ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف - مصوب ۱۳۹۴ و بند ۱ سیاست های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۳۷- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند - مصوب ۱۳۸۶، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۸ و بند ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی - مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۳۸- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند - مصوب ۱۳۸۶ و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۳۹- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۴۰- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۴۱ - اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۶۴ - و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند - مصوب ۱۳۸۶و ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۴۲- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند - مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات).

ماده ۴۳ - اصل بیست و ششم قانون اساسی و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی - مصوب ۱۳۹۵.

ماده ۴۴- اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی و آیین نامه تشکل های مردم نهاد - مصوب ۱۳۹۵.

ماده ۴۵- اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی، آیین نامه تشکل های مردم نهاد - مصوب ۱۳۹۵، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۴۶ - اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده ۶ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی - مصوب ۱۳۹۵ و آئین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی - مصوب ۱۳۸۱.

ماده ۴۷- اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد ۹۷۶ و ۹۹۱ قانون مدنی - مصوب ۱۳۰۷ و قانون ثبت احوال - مصوب ۱۳۵۵.

ماده ۴۸- اصل سی و سوم قانون اساسی و قانون گذرنامه - مصوب ۱۳۵۱.

ماده ۴۹ - اصل سی و سوم قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۵۰- بند ۶ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه - مصوب ۱۳۶۴ و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۵۱ - اصول دهم و بیست و یکم و بند ۱ اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن - مصوب ۱۳۸۴ - شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۴۳ و ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ و بند ۲ سیاست های کلی جمعیت - مصوب ۱۳۹۳.

ماده ۵۲ - بند ۵۶ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۵۳- اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن - مصوب ۱۳۸۴ - شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۴ سیاست های کلی جمعیت - مصوب ۱۳۹۳.

ماده ۵۴- اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن - مصوب ۱۳۸۴ - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۵۵- مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ قانون مدنی - مصوب ۱۳۰۷ و قانون حمایت از خانواده - مصوب ۱۳۹۱.

ماده ۵۶- اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب ۱۳۷۹، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - مصوب ۱۳۹۲، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور - مصوب ۱۳۶۰، قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ و قانون شوراهای حل اختلاف - مصوب ۱۳۹۴.

ماده ۵۷- اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲، بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی - مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۵۸- اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی - مصوب ۱۳۷۰، بند ۳ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی - مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۵۹- اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای ۴، ۶ و ۷ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی - مصوب ۱۳۸۳، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی - مصوب ۱۳۷۰، مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۰- اصول بیست دوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۱ - اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۲ - اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی - مصوب ۱۳۸۳ و قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۳- اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی و مواد ۵ و ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۴- اصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی - مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۵- قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی - مصوب ۱۳۷۹ و قانون تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۶۶ - اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی و مواد ۴، ۷، ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۷ - بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی.

ماده ۶۸- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۹ - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۶، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب ۱۳۹۰، سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی - مصوب ۱۳۷۹ و بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۷۰- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، بند ۵ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری - مصوب ۱۳۸۹ و بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۷۱- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، بند ۲ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری - مصوب ۱۳۹۰ و بندهای ۱۹ و ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۷۲- بندهای ۸ و ۱۲ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۰ - سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری - مصوب ۱۳۸۹ - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۷۳ - اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهای ۳ و ۴ سیاست های کلی مسکن - مصوب ۱۳۸۹ و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۷.

ماده ۷۴ - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۷.

ماده ۷۵- اصول بیست و دوم، چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی - مصوب ۱۳۰۷.

ماده ۷۶- اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان - مصوب ۱۳۴۸ و قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری - مصوب ۱۳۸۶.

ماده ۷۷ - اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.

ماده ۷۸- بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۷۹- اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد ۴۱، ۴۴ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶، بندهای ۲ و ۶ سیاست های کلی نظام اداری - مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۸۰- بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی، بند ۱۲ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶.

ماده ۸۱- اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده ۱۵۷ قانون کار - مصوب ۱۳۶۹ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۸۲- بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۴۱ و ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ و بندهای ۲، ۴ و ۶ سیاست های کلی نظام اداری - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۸۳ - بند ۱۴ اصل سوم، اصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای ۱۰۱ و ۱۰۲ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۸۴- بند ۴ اصل چهل و سوم، بند ۶ اصل دوم، اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده ۷۹ قانون کار - مصوب ۱۳۶۹.

ماده ۸۵ - بند ۱ اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای ۲۱ و ۴۴ اقدامات ملی، بندهای ۱۷ و ۱۹ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور - مصوب ۱۳۹۱ - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۸۶- بند ۱۲ اصل سوم، بند ۱ اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۸۷- بند ۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری - مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۷۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۸۸- اصول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی و بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۸۹ - بند ۳ اصل سوم و اصل بیست و یکم قانون اساسی، بندهای ۵۳ و ۵۴ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ - شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست ها و اولویت های فرهنگی سازمان تربیت بدنی - مصوب ۱۳۸۴ - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۰ - اصول دهم، بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۱۲ سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان - مصوب ۱۳۸۶ - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۱ - بندهای ۱ و ۲ اصل سوم و اصل بیست و دوم قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر - مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹، سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر - مصوب ۱۳۸۵ و مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور - مصوب ۱۳۹۱ - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۲- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران - مصوب ۱۳۹۱ و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۹۳- بند ۱۲ اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۸۳ و قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵.

ماده ۹۴ - بند ۱۲ اصل سوم و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان - مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۹۵- اصل نوزدهم قانون اساسی و مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور - مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۶ - اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی و مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور - مصوب ۱۳۹۱ - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۷- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.

ماده ۹۸- اصول نوزدهم، چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی و قانون اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۰.

ماده ۹۹- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.

ماده ۱۰۰- بند ۴ اصل سوم، اصول بیست و ششم، بیست و هشتم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیاست های حمایت از اشتغال هنرمندان - مصوب ۱۳۸۲ - شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - مصوب ۱۳۶۵ و مواد ۱۰۲ و ۱۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۱۰۱ - اصل پانزدهم قانون اساسی و مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور - مصوب ۱۳۹۱ - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۰۲- اصول و مبانی روش های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف - مصوب ۱۳۷۶ - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۰۳ - اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی و بند ۱۱۵ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۰۴- بند ۳ اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی، ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش - مصوب ۱۳۶۶، اساسنامه نهضت سواد آموزی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۳ و قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۱۰۵- اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور - مصوب ۱۳۸۹ - شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی کشور در امور نخبگان - مصوب ۱۳۹۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۰۶- اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور - مصوب ۱۳۸۹ - شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۱۰۷ - بندهای ۶ و ۷ اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی و قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۱۰۸- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش - مصوب ۱۳۹۰ - شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک - مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۱۰۹- جزء ۹ - ۳ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور - مصوب ۱۳۹۱ - شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۱۲ و ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک - مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۱۱۰- ماده ۶ قانون مطبوعات‏ - مصوب ۱۳۶۴، ماده ۸ قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۱، مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک - مصوب۱۳۷۲ و بند (ج) ماده۴ «مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب» - مصوب ۱۳۸۹ - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۱۱- اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب ۱۳۸۷ و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت - مصوب ۱۳۸۷.

ماده ۱۱۲- اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاست های کلی محیط زیست - مصوب ۱۳۹۴، قانون بهسازی و حفاظت از محیط زیست - مصوب ۱۳۵۳، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا - مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۱۱۳ - اصل پنجاهم قانون اساسی، بند ۷ فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور - مصوب ۱۳۸۹ - شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۱۸۴ و ۱۹۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ و بند ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۱۱۴- اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی و بند ۴ جزء (ز) سیاست های کلی آمایش سرزمین - مصوب ۱۳۹۰.

ماده ۱۱۵ - بندهای ۲ و ۳ و ۴ اصل سوم و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور - مصوب ۱۳۸۹ - شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز - مصوب ۱۳۸۴.

ماده ۱۱۶ - بند ۱۶ اصل سوم، اصول یازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه - مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۱۱۷ - اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.

ماده ۱۱۸- ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۹ - و قانون وظایف وزارت امور خارجه - مصوب ۱۳۶۴.

ماده ۱۱۹ - بند (ج) اصل دوم، بند ۱۱ اصل سوم و اصول یکصد و چهل و سوم و یکصد و پنجاهم قانون اساسی.

ماده ۱۲۰- بند ۱۱ اصل سوم، اصول یکصد و چهل و چهارم و یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی.