ماده 77 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

ستاد مشترک و وزارت دفاع موظفند همه ‌ساله نیازمندیهای تخصصی و تحصیلی ارتش و وزارت دفاع را اعلام نمایند تا پرسنل بتوانند ‌در صورت تمایل در رشته ‌های مزبور تحصیل کنند.