شماره ۵۳۲۷/۷ تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۹
شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌
خواهشمند است‌ اعلام‌ فرمائید که‌ نظریات‌ ذیل‌ با اکثریت سه چهارم آرای‌ اعضاء محترم‌ آن‌ شورا اعلام‌ گردیده‌ آیا تفسیر قانون‌ اساسی‌ است‌ یا خیر؟
۱- نظریه‌ شماره‌: م‌/۴۳/۴۲۹- ۸/۱۰/۱۳۵۹
۲- نظریه‌ شماره‌: م‌/۵۴- ۸/۱۱/۱۳۵۹
۳- نظریه‌ شماره‌: ۱۳۸۴- /۱۴/۱۲/۱۳۵۹
۴- نظریه‌ شماره‌: ۱۴۰۱- ۷/۱۲/۱۳۵۹
۵- نظریه‌ شماره‌: ۸۳۲۴۰- ۸/۱/۱۳۶۰
و نیز نظریاتی‌ که‌ در جواب‌ به‌ نامه‌های‌ شماره‌ ۸۵۱۱۴- ۲/۸/۱۳۶۰ نخست‌وزیری‌، ۸۲۵۵- ۱۲/۹/۱۳۵۹ شورای‌ عالی‌ قضائی‌، ۷۴۸۴۲- ۷/۱۲/۱۳۵۹ نخست‌وزیری‌، ۷۵۲۸- ۳/۴/۱۳۶۰ و ۷۱۴۵۰- ۱۰/۱۲/۱۳۵۹ نخست‌وزیری‌ و ۲۱۴۸۰- ۲۶/۱۰/۱۳۶۰ نخست‌وزیری‌ و ۸۰۳- ق - ۲۴/۳/۱۳۶۰ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ اعلام‌ گردیده‌ است‌.
رئیس‌ اداره‌ حقوقی‌ دادگستری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران - غلامرضا شهری‌
شماره ۱۱۵۸ تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۶
ریاست‌ محترم‌ اداره‌ حقوقی‌ دادگستری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۵۳۲۷/۷ مورخ‌ ۲۹/۸/۱۳۶۹:
«نظریه‌های‌ عنوان‌ شده‌ در نامه‌ مذکور عنوان‌ نظر تفسیری‌ دارد و اصولاً نظریاتی‌ که‌ در ارتباط‌ با قانون‌ اساسی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ ابراز شده‌، در صورتی‌ که‌ تصریح‌ نشده‌ باشد که‌ مشورتی‌ است‌ طبق‌ اصل‌ ۹۸ قانون‌ اساسی‌ اعلام‌ شده‌ و تفسیری‌ است‌.»
قائم‌مقام‌ دبیر شورای‌ نگهبان - حسین‌ مهرپور