ماده 61 قانون دیوان عدالت اداری

دادنامه پس از صدور، ثبت می‎شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال میگردد.