ماده 67 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

فارغ ‌التحصیلان دوره دوم دانشکده علوم نظامی بدرجه ستواندومی نائل و حداقل مدت توقف آنها در تمامی درجات تا درجه سرتیپ ‌دومی چهار سال خواهد بود.
‌تبصره - در مورد کسانی که به درجه سرتیپ‌ دومی نائل شده ‌اند و دانشکده فرماندهی و ستاد را طی نموده یا مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر ‌مورد نیاز و قابل قبول ارتش را دارند، ارتقاء بدرجات سرتیپی، سرلشکری و سپهبدی بر حسب نیاز با پیشنهاد شورای عالی دفاع منوط به تصویب‌ فرماندهی کل خواهد بود.