حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادس-تان، اعطای حض-انت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.