ماده 142 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

وجوه زیر حسب مورد از دریافتی ماهانه پرسنل کسر میگردد:
‌الف - حقوق اولین ماه خدمت.
ب - هرگونه افزایشی که در طول خدمت در حقوق پرسنل اعمال میگردد در ماه اول افزایش.