برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با ساز و کارها و رویه ‌های ارتقاء شفافیت در نظام قضایی، پیش از عملیاتی شدن روش‌ های مربوط باید آموزش‌ های لازم در اختیار آن‌ ها قرار بگیرد.