ماده 21 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

(اصلاحی 1385/10/17) - حسابرس - بازرس سازمان از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، توسط شورا برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد حسابرس - بازرس حداکثر برای دو دوره با تشخیص شورا بلامانع است.
تبصره 1- شورا هر زمان که بخواهد، می‌تواند حسابرس - بازرس را پس از تعیین جانشین برکنار کند.
تبصره 2- حسابرس - بازرس موظف است پذیرش مسوولیت را کتباً به شورا اعلام کند تا در سوابق مربوط در دبیرخانه شورا نگهداری شود.