موسسات موضوع ماده ۸ می­توانند ظرف شش­ماه از تاریخ تصویب این شیوه‌نامه، پس از اخذ تأییدیه از بهزیستی استان به عنوان موسسه مراقبت خانواده محور فعالیّت خود را آغاز و ظرف مدت سه ماه از تاریخ اخذ تأییدیه نسبت به اصلاح اساسنامه و اخذ مجوز فعالیت وفق ماده ۱۳ اقدام کنند.