ماده 166 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

میزان دریافتی پرسنل مامور به خدمت در داخل سپاه، ستاد کل، وزارت و سازمانهای وابسته بر مبنای حقوق درجه یا رتبه مربوطه و مزایای شغل جدید آنان محاسبه و پرداخت می‌گردد.