شماره ۱۱۲۷۸/۱ تاریخ ۲۳/۷/۱۳۶۲
شورای محترم نگهبان
خواهشمند است نظر آن شورای محترم را درباره اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به شرح زیر اعلام فرمائید:
۱- آیا "تصویب‌" عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی (مندرج در اصل ۷۷) با "تصویب‌" عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی (مندرج در اصل ۱۲۵) موضوعاً یکی هستند؟
۲- آیا منظور از "تصویب‌" مندرج در اصل ۱۲۵ "تصویب‌" مقدم بر انجام قرارداد است یا تصویب موخر از انعقاد قرارداد؟
۳- آیا به فرض آنکه جواب بند(۲)، تصویب مقدم بر انجام قرارداد باشد، نیازی به تصویب مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی (اصل ۷۷) خواهد بود یا خیر؟
سیدعلی خامنه‌ای - رئیس جمهوری اسلامی ایران
شماره ۹۷۸۱ تاریخ ۱۳۶۲/۸/۳
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید علی خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۱۲۷۸/۱ سئوالات در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
«موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد موخّر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.»